Kegiatan Ekstrakurikuler

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
3
Rebana
V
4
Dokter Kecil
V
5
Sepak Bola
V
6
Komputer
V
7
Tari
V
8
Baca Tulis Al Qur'an
V


Updated : 02/2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar